Alhoewel Accanthus ernaar streeft om u als cliënt optimale service te verlenen, bestaat er altijd de mogelijkheid dat u niet tevreden over ons bent. In dat geval horen wij dat graag als eerste van u!

Wij verzoeken u dan ook uw bezwaren dan wel klachten zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Dat geeft ons niet alleen de kans om eventuele schade voor u zo beperkt mogelijk te houden maar ook om de gerezen bezwaren met u te bespreken en wellicht direct op te lossen.

Wij zien uw klacht dan ook als een mogelijkheid onze dienstverlening verder te optimaliseren en zullen met uw klacht serieus omgaan.

Ingeval uw klacht niet direct naar uw tevredenheid wordt opgelost kunt u uw klacht schriftelijk dan wel per mail melden.

Bij het melden van uw klacht verzoeken wij u gebruik te maken van ons standaard klachtenformulier welke u hier kunt downloaden.

De ontvangst van uw klacht zal door ons (schriftelijk) worden bevestigd waarbij gelijk zal worden aangegeven binnen welke termijn uw klacht zal worden afgehandeld. Hierbij streven wij naar een maximale periode van twee weken.

Ook zal worden vermeld wie de persoon is die de klacht in behandeling heeft genomen en zal afwerken.

Klachtenformulier

ALGEMEEN

Ingevolge art.27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Accanthus Accountants & Belastingadviseurs te beschikken over een klokkenluiderregeling.

Art. 27 VAO

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

DEFINITIES
In deze klokkenluiderregeling worden de volgende definities gebruikt:

 • Accanthus: Accanthus Accountants & Belastingadviseurs
 • Vertrouwenspersoon: De persoon die door de maatschapvergadering is aangesteld in het kader van deze klokkenluiderregeling
 • Medewerker: Alle werknemers alsmede alle vennoten die verbonden zijn aan Accanthus.
 • Melder: medewerker of externe derde die een melding doet als bedoeld in deze klokken- luidersregeling.
 • Externe derde: Iedere andere persoon of organisatie die niet verbonden is aan Accanthus.
 • Misstand:
  • vermoeden van ( dreigend ) strafbaar feit;
  • vermoeden van ( dreigende ) overtredingen van wet- en of regelgeving;
  • vermoeden van ( dreigende ) overtredingen van binnen Accanthus geldende procedures en regelgeving;
  • vermoeden van ( dreigende ) intimidatie van werknemers door leidinggevende of collega`s;
  • vermoeden van ( dreigende ) bewust achterhouden of manipuleren van informatie of bescheiden;
  • Alle andere situaties die naar de mening van de melder in aanmerking komen om te worden gemeld aan de vertrouwenspersoon;

PROCEDURE

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluiderregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon, een werknemer kan gelijktijdig ook een melding doen aan de leidinggevende.
 2. De melding wordt elektronisch gemeld aan de vertrouwenspersoon via e-mail aan melding@accanthus.nl, dan wel schriftelijk onder vermelding van persoonlijk en vertrouwelijk t.a.v. de directie aan het adres van Accanthus.
 3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 5 werkdagen aan de melder. De vertrouwenspersoon stelt de maatschapvergadering hiervan direct op de hoogte.
 4. De vertrouwenspersoon informeert de melder binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 5. Indien sprake is van een vermoeden van (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
 6. De vertrouwenspersoon informeert de melder over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen.

De termijn van afhandeling mag maximaal 8 weken bedragen, indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

BESCHERMING

 1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
 2. De maatschapvergadering zorgt ervoor dat de melder die te goeder trouw en volgens de regels een melding heeft gedaan op geen enkele wijze in zijn positie wordt geschaad of benadeel.

Deze klokkenluiderregeling wordt gepubliceerd op de website van Accanthus Accountants & Belastingadviseurs te Breda, 7 december

Disclaimer
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. De gebruiker stemt in met deze voorwaarden op het moment dat hij of zij zich toegang tot de website verschaft en de website gebruikt. Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling geeft Accanthus geen garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website. Accanthus is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met toegang tot of het gebruik van deze website.

Copyright
Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accanthus.

Onder de naam Accanthus in voorgaande tekst wordt bedoeld:
Maatschap Accanthus accountants en belastingadviseurs Breda ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20167312.

Privacy statement
Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website. Wanneer u via deze website informatie opvraagt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld om u van dienst te zijn bij datgene wat u van ons vraagt. De verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Wij zijn uiteraard geïnteresseerd in gegevens over de doeltreffendheid van onze website (aantal bezoekers, aantal bezoekers per afzonderlijke pagina). Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van gebruikers, wordt bijgehouden met welk type browser onze site wordt benaderd. Deze informatie is eigendom van Accanthus en wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening. Bij vragen of opmerkingen hierover kunt u contact met ons opnemen via contact@accanthus.nl